Name SKU Thumbnail Description Stock
MÁY PHÁT HIỆN NO2 DRAEGER PAC 7000 DẢI ĐO 0-50 PPM   MÁY PHÁT HIỆN NO2 DRAEGER PAC 7000 DẢI ĐO 0-50 PPM
Tính năng nổi bật: Measuring r… 
MÁY PHÁT HIỆN KHÍ ĐA CHỈ TIÊU DRAEGER X-AM 5000   MÁY PHÁT HIỆN KHÍ ĐA CHỈ TIÊU DRAEGER X-AM 5000
Draeger X-am 5000 là Thiết bị … 
MÁY PHÁT HIỆN KHÍ DRÄGER PAC 3500 CHO KHÍ CO   MÁY PHÁT HIỆN KHÍ DRÄGER PAC 3500 CHO KHÍ CO
Tính năng chính: Two-year life… 
MÁY PHÁT HIỆN HƠI HỮU CƠ PAC 7000 ORGANIC VAPOR (OV-A)   MÁY PHÁT HIỆN HƠI HỮU CƠ PAC 7000 ORGANIC VAPOR (OV-A)
Tính năng nổi bật: Measuring r… 
DRAEGER PAC 7000 PHÁT HIỆN PH3 TRONG DẢI 0-20 PPM   DRAEGER PAC 7000 PHÁT HIỆN PH3 TRONG DẢI 0-20 PPM
Tính năng nổi bật: Measuring r… 
DRAEGER PAC 7000 PHÁT HIỆN NH3 DẢI ĐO 0-300 PPM   DRAEGER PAC 7000 PHÁT HIỆN NH3 DẢI ĐO 0-300 PPM
 
MÁY PHÁT HIỆN KHÍ ĐỘC DRAEGER PAC 3500 H2S   MÁY PHÁT HIỆN KHÍ ĐỘC DRAEGER PAC 3500 H2S
 
Thiết bị thở cách ly Dräger PSS® 7000   Thiết bị thở cách ly Dräger PSS® 7000
 
Thiết bị phát hiện ma túy Dräger DrugTest® 5000   Thiết bị phát hiện ma túy Dräger DrugTest® 5000
 
Thiết bị phát hiện khí Dräger X-am® 5000   Thiết bị phát hiện khí Dräger X-am® 5000