Name SKU Thumbnail Description Stock
Búa nhựa Fujiya FPH-200   Búa nhựa Fujiya FPH-200
Búa nhựa Fujiya FPH-200 –… 
Búa nhựa Fujiya FPH-150   Búa nhựa Fujiya FPH-150
Búa nhựa Fujiya FPH-150 –… 
Búa nhựa Fujiya FPH-100   Búa nhựa Fujiya FPH-100
Búa nhựa Fujiya FPH-100 –… 
Mỏ lết điều chỉnh Fujiya FLA-43   Mỏ lết điều chỉnh Fujiya FLA-43
Mỏ lết điều chỉnh Fujiya FLA-4… 
Mỏ lết điều chỉnh Fujiya FLA-32   Mỏ lết điều chỉnh Fujiya FLA-32
Mỏ lết điều chỉnh Fujiya FLA-3… 
Kéo kỹ thuật FUJIYA FM06-210   Kéo kỹ thuật FUJIYA FM06-210
Kéo kỹ thuật FUJIYA FM06-210 &… 
Mỏ lết điều chỉnh Fujiya FLA-28   Mỏ lết điều chỉnh Fujiya FLA-28
Mỏ lết điều chỉnh Fujiya FLA-2… 
Bộ vặn lục giác cán dài đầu tròn Fujiya FBW-900S   Bộ vặn lục giác cán dài đầu tròn Fujiya FBW-900S
Bộ vặn lục giác cán dài đầu tr… 
Kéo kỹ thuật FUJIYA FM04-180N   Kéo kỹ thuật FUJIYA FM04-180N
Kéo kỹ thuật FUJIYA FM04-180N … 
Bộ vặn lục giác cán dài đầu tròn Fujiya FBW-700S   Bộ vặn lục giác cán dài đầu tròn Fujiya FBW-700S
Bộ vặn lục giác cán dài đầu tr…