Name SKU Thumbnail Description Stock
Bộ vặn lục giác cán dài đầu tròn Fujiya FHW-700S   Bộ vặn lục giác cán dài đầu tròn Fujiya FHW-700S
Bộ vặn lục giác cán dài đầu tr… 
Bộ vặn lục giác cán dài Fujiya FHW-900S   Bộ vặn lục giác cán dài Fujiya FHW-900S
Bộ vặn lục giác cán dài Fujiya… 
Tuốc nơ vít kĩ thuật điện Fujiya FESD+2-200   Tuốc nơ vít kĩ thuật điện Fujiya FESD+2-200
Tuốc nơ vít kĩ thuật điện Fuji… 
Kìm điện đầu nhỏ Fujiya GP-150   Kìm điện đầu nhỏ Fujiya GP-150
Kìm điện đầu nhỏ Fujiya GP-150… 
Tuốc nơ vít kĩ thuật điện Fujiya FESD+2-150   Tuốc nơ vít kĩ thuật điện Fujiya FESD+2-150
Tuốc nơ vít kĩ thuật điện Fuji… 
Kìm bấm Fujiya PC5-280   Kìm bấm Fujiya PC5-280
Kìm bấm Fujiya PC5-280 –… 
Kìm bấm Fujiya PC2-200   Kìm bấm Fujiya PC2-200
Kìm bấm Fujiya PC2-200 –… 
Kìm bấm Fujiya PC1-200   Kìm bấm Fujiya PC1-200
Kìm bấm Fujiya PC1-200 –… 
Kìm cắt dây Fujiya HWC-6   Kìm cắt dây Fujiya HWC-6
Kìm cắt dây Fujiya HWC-6 ̵… 
Kìm tuốt vỏ dây công nghệ cao Fujiya PP313A-165   Kìm tuốt vỏ dây công nghệ cao Fujiya PP313A-165
Kìm tuốt vỏ dây công nghệ cao …