Name SKU Thumbnail Description Stock
4241M-01 - BỘ KHẨU, TUÝP VẶN 1/2 INCH GỒM 28 CHI TIẾT KOKEN - 428780   4241M-01 - BỘ KHẨU, TUÝP VẶN 1/2 INCH GỒM 28 CHI TIẾT KOKEN - 428780
4241M-01 – BỘ KHẨU, TUÝP… 
4241M-06 - BỘ KHẨU, TUÝP VẶN 1/2 INCH GỒM 28 CHI TIẾT KOKEN - 428770   4241M-06 - BỘ KHẨU, TUÝP VẶN 1/2 INCH GỒM 28 CHI TIẾT KOKEN - 428770
4241M-06 – BỘ KHẨU, TUÝP… 
4262M-01 - BỘ KHẨU, TUÝP VẶN 1/2 INCH GỒM 20 CHI TIẾT KOKEN - 428760   4262M-01 - BỘ KHẨU, TUÝP VẶN 1/2 INCH GỒM 20 CHI TIẾT KOKEN - 428760
4262M-01 – BỘ KHẨU, TUÝP… 
4262M-06 - BỘ KHẨU, TUÝP VẶN 1/2 INCH GỒM 20 CHI TIẾT KOKEN - 428750   4262M-06 - BỘ KHẨU, TUÝP VẶN 1/2 INCH GỒM 20 CHI TIẾT KOKEN - 428750
4262M-06 – BỘ KHẨU, TUÝP… 
4433A - ĐẦU CHUYỂN ĐỔI 1/2 INCH KOKEN - 429624   4433A - ĐẦU CHUYỂN ĐỔI 1/2 INCH KOKEN -  429624
4433A – ĐẦU CHUYỂN ĐỔI 1… 
4763 - THANH NỐI DÀI 1/2 INCH KOKEN - 429550   4763 - THANH NỐI DÀI 1/2 INCH KOKEN -  429550
4763 – THANH NỐI DÀI 1/2… 
4750J - TAY VẶN TỰ ĐỘNG 1/2 INCH KOKEN - 429400   4750J - TAY VẶN TỰ ĐỘNG 1/2 INCH KOKEN -  429400
4750J – TAY VẶN TỰ ĐỘNG … 
4010M - ĐẦU KHẨU LỤC GIÁC 1/2 INCH KOKEN - 429130   4010M - ĐẦU KHẨU LỤC GIÁC 1/2 INCH KOKEN - 429130
4010M – ĐẦU KHẨU LỤC GIÁ… 
4300C - ĐẦU KHẨU, TUÝP 1/2 INCH KOKEN - 429070   4300C - ĐẦU KHẨU, TUÝP 1/2 INCH KOKEN - 429070
4300C – ĐẦU KHẨU, TUÝP 1… 
4300M - ĐẦU KHẨU, TUÝP 1/2 INCH KOKEN - 429050   4300M - ĐẦU KHẨU, TUÝP 1/2 INCH KOKEN -  429050
4300M – ĐẦU KHẨU, TUÝP 1…