Name SKU Thumbnail Description Stock
Xi Lanh Khí SMC   Xi Lanh Khí SMC
MDBB50-690 MDBB50-7 MDBB50-70 … 
xi lanh khí SMC MXQ8L-30   xi lanh khí SMC MXQ8L-30
SMC MXQ8L-30 – cung cấp … 
SMC MXQ8L-10AS   SMC MXQ8L-10AS
SMC MXQ8L-10AS – cung cấ… 
Van điện từ SY7000 Series   Nơi nhập dữ liệu
Van điện từ SY7000 Ser… 
OMRON EE-SX672A: 2pcs   OMRON EE-SX672A: 2pcs
OMRON EE-SX672A: 2pcs – … 
SMC CDU20-10D   SMC CDU20-10D
SMC CDU20-10D –  cung cấ… 
SMC MXS8-50A   SMC MXS8-50A
SMC MXS8-50A – mua bán S… 
SMC CXSL15-50-Y69B   SMC CXSL15-50-Y69B
SMC CXSL15-50-Y69B – mua… 
SMC CRBU2W30-90D   SMC CRBU2W30-90D
SMC CRBU2W30-90D – mua b… 
SMC MXQ16-10A   SMC MXQ16-10A
SMC MXQ16-10A – cung cấp…