Name SKU Thumbnail Description Stock
BỘ TÔ VÍT PB SWISS TOOLS - #434270   BỘ TÔ VÍT PB SWISS TOOLS - #434270
BỘ TÔ VÍT PB SWISS TOOLS ̵… 
PB 8240 - BỘ TÔ VÍT PB SWISS TOOLS - #434280.0100   PB 8240 - BỘ TÔ VÍT PB SWISS TOOLS - #434280.0100
PB 8240 – BỘ TÔ VÍT PB S… 
PB 8244 - BỘ TÔ VÍT PB SWISS TOOLS - #434280.0200   PB 8244 - BỘ TÔ VÍT PB SWISS TOOLS - #434280.0200
PB 8244 – BỘ TÔ VÍT PB S… 
BỘ TÔ VÍT ĐIỆN TỬ ĐẦU SAO MINI FUTURO - SWISS TOOLS #436861.0100   BỘ TÔ VÍT ĐIỆN TỬ ĐẦU SAO MINI FUTURO - SWISS TOOLS #436861.0100
BỘ TÔ VÍT ĐIỆN TỬ ĐẦU SAO MINI… 
BỘ TÔ VÍT ĐIỆN TỬ FUTURO - SWISS TOOLS #436860.0100   BỘ TÔ VÍT ĐIỆN TỬ FUTURO - SWISS TOOLS #436860.0100
BỘ TÔ VÍT ĐIỆN TỬ FUTURO ̵… 
BỘ TÔ VÍT FUTURO - SWISS TOOLS #434385.0100   BỘ TÔ VÍT FUTURO - SWISS TOOLS #434385.0100
BỘ TÔ VÍT FUTURO – #4343… 
LỤC GIÁC 2 VÀ 4 CẠNH   LỤC GIÁC 2 VÀ 4 CẠNH
Lục giác hai đầu: 2 cạnh và 4 … 
LỤC GIÁC HOA KHẾ   LỤC GIÁC HOA KHẾ
Lục giác chữ L dành cho ốc vít… 
LỤC GIÁC HOA KHẾ LỖ GIỮA   LỤC GIÁC HOA KHẾ  LỖ GIỮA
Lục giác chữ L cho ốc vít hoa … 
LỤC GIÁC MẠ TITAN   LỤC GIÁC MẠ TITAN
Đối với ứng dụng đòi hỏi kỹ th…