Name SKU Thumbnail Description Stock
ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ DÀY TECLOCK SMD-540J TECLOCK SMD-540J ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ DÀY TECLOCK SMD-540J
TECLOCK SMD-540J 
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU - TECLOCK GS-743G TECLOCK GS-743G MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU - TECLOCK GS-743G
TECLOCK GS-743G 
ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ DÀY -TECLOCK PG-20J TECLOCK PG-20J ĐỒNG HỒ ĐO ĐỘ DÀY -TECLOCK PG-20J
TECLOCK PG-20J