Name SKU Thumbnail Description Stock
Rack để đồ (có ốc, tán ốc, lông đền) TRUSCO B-620   Rack để đồ (có ốc, tán ốc, lông đền) TRUSCO B-620
Rack để đồ (có ốc, tán ốc, lôn… 
Tủ bảo quản Test piece có khóa TRUSCO T​Z​H​-​1​8   Tủ bảo quản Test piece có khóa TRUSCO T​Z​H​-​1​8
Tủ bảo quản Test piece có khóa… 
Kệ bảo quản TRUSCO M3-6665   Kệ bảo quản TRUSCO M3-6665
Kệ bảo quản TRUSCO M3-6665 … 
Xe đẩy (900×600) TRUSCO M​P​K​-​9​0​6​-​B​K   Xe đẩy (900×600) TRUSCO M​P​K​-​9​0​6​-​B​K
Xe đẩy (900×600) TRUSCO M​P​K​… 
Cái mỏ lết TRUSCO TRMG-150-R   Cái mỏ lết TRUSCO TRMG-150-R
Cái mỏ lết TRUSCO TRMG-150-R &… 
TRUSCO EA728EB-4   TRUSCO EA728EB-4
TRUSCO EA728EB-4 – cung … 
TRUSCO EA781-3   TRUSCO EA781-3
TRUSCO EA781-3 – cung cấ… 
TRUSCO EA824CA   TRUSCO EA824CA
TRUSCO EA824CA – cung cấ… 
TRUSCO TL0604-20   TRUSCO TL0604-20
TRUSCO TL0604-20 – cung … 
TRUSCO FQ-100   TRUSCO FQ-100
TRUSCO FQ-100 – cung cấp…