Name SKU Thumbnail Description Stock
Mô hình Hakko FM-2022 24V / 140W tẩy Parallel handpiece chỉ   Mô hình Hakko FM-2022 24V / 140W tẩy Parallel handpiece chỉ
Mô hình FM-2022 24V / 140W tẩy… 
HAKKO 900L Series   HAKKO 900L Series
HAKKO 900L Series – HAKK… 
HAKKO 900 M-T Series   HAKKO 900 M-T Series
HAKKO 900 M-T Series – H… 
HAKKO T12 Series   HAKKO T12 Series
HAKKO T12 Series – HAKKO… 
HAKKO T18 Series   HAKKO T18 Series
HAKKO T18 Series – HAKKO… 
Hakko T18-CF2   Hakko T18-CF2
Hakko T18-CF2 – Hakko T1… 
Hakko T18-S6   Hakko T18-S6
Hakko T18-S6 – Hakko T18… 
Hakko T18-B   Hakko T18-B
Hakko T18-B – Hakko T18-… 
Hakko T18-C5   Hakko T18-C5
Hakko T18-C5 – Hakko T18… 
Hakko T18-S3   Hakko T18-S3
Hakko T18-S3 – Hakko T18…