Name SKU Thumbnail Description Stock
ĐỒNG HỒ SO CƠ KHÍ MITUTOYO   ĐỒNG HỒ SO CƠ KHÍ MITUTOYO
ĐỒNG HỒ SO CƠ KHÍ MITUTOYO &nb… 
Thước kẹp cơ khí 532-101 (phạm vi đo 0-130mm)   Thước kẹp cơ khí 532-101 (phạm vi đo 0-130mm)
Thước kẹp cơ khí 532-101 (phạm… 
Thước cặp điện tử (552-150-10), 0 – 450 mm (20.1 – 470 mm) (Copy)   Thước cặp điện tử (552-150-10), 0 – 450 mm (20.1 – 470 mm) (Copy)
Thước cặp điện tử (552-150-10)… 
Thước kẹp đồng hồ 505-730 (phạm vi đo 0-150mm)   Thước kẹp đồng hồ 505-730 (phạm vi đo 0-150mm)
Thước kẹp đồng hồ 505-730 (phạ… 
Thước kẹp đồng hồ 505-734 (phạm vi đo 0-150mm)   Thước kẹp đồng hồ 505-734 (phạm vi đo 0-150mm)
Thước kẹp đồng hồ 505-734 (phạ… 
Thước kẹp đồng hồ 505-732 (phạm vi đo 0-150mm)   Thước kẹp đồng hồ 505-732 (phạm vi đo 0-150mm)
Thước kẹp đồng hồ 505-732 (phạ… 
Thước kẹp đồng hồ 505-735 (phạm vi đo 0-150mm)   Thước kẹp đồng hồ 505-735 (phạm vi đo 0-150mm)
Thước kẹp đồng hồ 505-735 (phạ… 
Thước kẹp đồng hồ 505-731 (phạm vi đo 0-200mm)   Thước kẹp đồng hồ 505-731 (phạm vi đo 0-200mm)
Thước kẹp đồng hồ 505-731 (phạ… 
Thước kẹp đồng hồ 505-733 (phạm vi đo 0-200mm)   Thước kẹp đồng hồ 505-733 (phạm vi đo 0-200mm)
Thước kẹp đồng hồ 505-733 (phạ… 
Thước kẹp đồng hồ 505-745 (phạm vi đo 0-300mm)   Thước kẹp đồng hồ 505-745 (phạm vi đo 0-300mm)
Thước kẹp đồng hồ 505-745 (phạ…